Algemene voorwaarden Tai Chi Online

Overeenkomst

Van een overeenkomst is sprake wanneer:

  • U zich aanmeldt voor een online of offline training, cursus, programma, seminar of iets dergelijks via de website, via e-mail, telefonisch of schriftelijk.
  • Een schriftelijk, mondeling of telefonisch gedaan aanbod wordt aanvaard.
  • U een (digitaal) product aanschaft via de website.

Annulering — Bedrijven / Ondernemers

Annulering is niet mogelijk. Het verplaatsen van uw deelname naar een andere datum op uw verzoek is tot twee maanden voor aanvang van de training in gezamenlijk overleg mogelijk.

Annulering — Consumenten / Particulieren

Producten en diensten die u via de website aanschaft, kunnen binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen worden geannuleerd (herroepingsrecht) door middel van het versturen van een email naar vincent@taichionline.nl.

Online producten en diensten

Bij het aanschaffen van een online product of dienst waarbij de levering al tijdens de bedenktijd van 14 dagen plaats vindt, ziet u vanaf het moment dat de cursus start af van het herroepingsrecht. Een online programma is gestart op het moment dat de eerste les of module online staat en u de inloggegevens hiervoor heeft ontvangen.

Betaling

Betaling ontvang ik graag binnen 14 dagen na factuurdatum. Als betaling uitblijft dan kan ik een beroep doen op een incassobureau. U dient alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die ik redelijkerwijs moet maken als betaling uitblijft.

Vervanging

Als ik door ziekte of overmacht geen training kan geven, staat het mij vrij een vervanger in te schakelen of de training in overleg te verplaatsen naar een andere datum.

Verplaatsing traningsdatum

In geval van onvoldoende deelnemers kan ik een trainingsdatum verplaatsen.

Aansprakelijkheid

Bent u ontevreden over een door mij geleverde dienst, dan doe ik mijn uiterste best om daar samen met U uit te komen. Mijn aansprakelijkheid gaat niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag voor die dienst. Mijn aansprakelijkheid voor zaakschade gaat niet verder dan het bedrag dat mijn verzekering in een voorkomend geval daadwerkelijk uitkeert. Als de verzekering niet uitkeert, is mijn aansprakelijkheid beperkt tot het overeengekomen factuurbedrag voor de betreffende dienst.

Intellectueel eigendom

Het trainingsmateriaal wat gebruikt wordt in (online) trainingen of programma’s, in werkboeken en dergelijke, heb ik zelf ontwikkeld, hiervan ben ik auteursrechthebbende en deze werken mogen niet worden verspreid. Teksten in nieuwsbrieven, e-books en op de website mogen niet worden verspreid of verveelvoudigd.

Inloggegevens die toegang bieden tot online producten en diensten zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mogen niet aan anderen worden verstrekt.

Geheimhouding

Vanzelfsprekend ga ik vertrouwelijk om met uw (bedrijfs)gegevens.

In het privacy en cookie statement staat hoe Tai Chi Online omgaat met uw persoonsgegevens en met cookies.

Vincent Zee Trainingen | 06 218 69 238 | KvK 53 64 17 36
www.taichionline.nl | www.longrivertaichi.nl | vincent@taichionline.nl
versie november 2016